ณ หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ในหุบเขาที่งดงามแสนไกล มี…